วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

2.การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี
ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
1)รับข้อมูลเข้าจากสื่อต่างๆ
2)คำนวณทางคณิตศาสตร์
3)เปรียบเทียบค่าสองค่า
4)เคลื่อนย้ายข้อมูลในหน่วยความจำ
ความสามารถตามลำดับก่อน-หลัง 
1)การกำหนดค่าเริ่มต้น(initialization) คือ การกำหนดค่าตัวแปรบางชนิด
2)การรับข้อมูล(input) คือ การปรับตัวเข้ามาซึ่งตัวแปรได้จากการวิเคราะห์โจทย์ 
3)การคำนวณ(computation) คือ การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการคำนวณตามลำดับก่อน-หลัง
ตัวกระทำงานคณิตศาสตร์


สัญลักษณ์
การบวก


+
การลบ


-
การคูณ


*
การหาร


/
การยกกำลัง


^
                                                                  4)การคำนวณ ตัวแปรที่แสดงค่า คือ ตัวแปรที่โจทย์ต้องการผลลัพธ์

5)การเปรียบเทียบหรือการเลือก (selection) เป็นการเลือกทิศทางการทำงาน โดยมีเงื่อนไขที่ชัดเจน
ความหมาย
สัญลักษณ์
เท่ากับ
=
น้อยกว่า
< 
มากกว่า
> 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
<=
มากกว่าหรือเท่ากัน
>=
ไม่เท่ากับ
<> 6)การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
P
              NOP (P)
F
T
T
F

P
Q
P AND  Q
P OR Q
T
T
T
T
T
F
F
T
F
T
F
T
F
F
F
F

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น